Personuppgiftsbehandling

Som ansökande om medlemskap, medlem eller anhörig till minderårig medlem i Asmegin Jiu-jitsu behandlar föreningen dina personuppgifter. Detta gör föreningen för att kunna tillhandahålla träning och andra aktiviteter inom föreningens verksamhet samt för att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Asmegin Jiu-jitsu registrerar dina personuppgifter i medlemsregistret och de uppgifter som ingår i registren kan vara personnummer, födelsedatum, namn, adress, telefon, e-postadress, närståendes motsvarande uppgifter, Asmegin Jiu-jitsu behandlar personuppgifterna i syfte att tillhandahålla och administrera din träning, andra aktiviteter inom verksamheten samt förbättra och utveckla verksamheten.

I och med anmälan om medlemskap ingås ett avtal mellan er och föreningen och den rättsliga grunden för behandlingen är att uppfylla detta avtal. Samtycke krävs för att hälsouppgifter eller andra känsliga uppgifter ska få behandlas då detta är nödvändigt.

I vissa sammanhang kan Asmegin Jiu-jitsu komma att ta fotografier eller spela in videor och publicera dem på föreningens webbplats och i sociala medier. Detta gör vi för att visa upp föreningens verksamhet både internt för medlemmar och externt för allmänheten. Sådana fotografier och videor kan visa personer och innehålla personuppgifter. Vi kommer endast att använda ditt namn i samband med publiceringen om vi har ditt samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning.

Hur länge bevarar Asmegin Jiu-jitsu dina personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Asmegin Jiu-jitsu kan komma att dela dina personuppgifter med Vallentuna Kommun och Riksidrottsförbundet (RF) i samband med ansökan om verksamhetsstöd. Gällande LOK stödet från RF finns mer information här.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras hos Asmegin Jiu-jitsu eller hos en av Asmegin Jiu-jitsus leverantörer i Sverige eller inom EU/EES.

Hur skyddas dina uppgifter?

Asmegin Jiu-jitsu arbetar aktivt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter. Bara den som behöver dina personuppgifter för sitt uppdrag inom Asmegin Jiu-jitsu får ta del av dem.

Vad har du för rättigheter?

Om Asmegin Jiu-jitsu samlat in dina personuppgifter har du flertalet rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med föreningens behandling av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter Asmegin Jiu-jitsu behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag.

Rätt till rättelse

Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig t.ex. i vårt medlemsregister har du rätt att begära rättelse.

Rätt att bli raderad

I vissa situationer har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt eller om du inte längre är medlem.

Rätt till begränsning

I vissa situationer har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna Asmegin Jiu-jitsu behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid Asmegin Jiu-jitsu behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa situationer rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har Asmegin Jiu-jitsu en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att Asmegin Jiu-jitsu behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Rätt till invändning

I vissa fall har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får Asmegin Jiu-jitsu endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas.

Återkalla samtycke

Om samtycke har lämnats för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Klagomål

Om du är missnöjd med Asmegin Jiu-jitsus behandling av dina personuppgifter kan du inge ett klagomål till Asmegin Jiu-jitsu styrelse eller till Datainspektionen.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av rättigheterna ovan är du välkommen att kontakta Asmegin Jiu-jitsus styrelse. Om du istället vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se. Där finns också mer information om dataskyddsförordningen.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Asmegin Jiu-jitsus styrelse. För mer info om vilka som utgör styrelsen besök Asmeginjj.se eller kontakta asmeginjj@gmail.com

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.